Hdu 2037 之解題報告
Problem Description
“今年暑假不AC?”
“是的。”
“那你幹什麼呢?”
“看世界盃呀,笨蛋!”
“@#$%^&*%…”

確實如此,世界盃來了,球迷的節日也來了,估計很多ACMer也會拋開電腦,奔向電視了。
作為球迷,一定想看盡量多的完整的比賽,當然,作為新時代的好青年,你一定還會看一些其它的節目,比如新聞聯播(永遠不要忘記關心國家大事)、非常6 7、超級女生,以及王小丫的《開心辭典》等等,假設你已經知道了所有你喜歡看的電視節目的轉播時間表,你會合理安排嗎?(目標是能看盡量多的完整節目)

 

Input
輸入資料包含多個測試例項,每個測試例項的第一行只有一個整數n(n<=100),表示你喜歡看的節目的總數,然後是n行資料,每行包括兩個資料Ti_s,Ti_e (1<=i<=n),分別表示第i個節目的開始和結束時間,為了簡化問題,每個時間都用一個正整數表示。n=0表示輸入結束,不做處理。
 

Output
對於每個測試例項,輸出能完整看到的電視節目的個數,每個測試例項的輸出佔一行。
 

Sample Input
12
1 3
3 4
0 7
3 8
15 19
15 20
10 15
8 18
6 12
5 10
4 14
2 9
0
 

Sample Output
5

#include<stdio.h>
#include<algorithm>
using namespace std;

struct program{
  int be,en;
}programs[100];
 
int cmp(const program &a, const program &b){
  if(a.be == b.be)return a.en < b.en;
  else return a.be < b.be;
}  // 為快速排序制定比較規則, 開始時間一樣時結束時間小的放前面, 否則開始時間小的放前面。
 
int main()
{
  int n;
  while(scanf("%d", &n), n){
    int i;
    for(i = 0; i < n; i ){
      scanf("%d %d", &programs[i].be, &programs[i].en);
    }
    sort(programs, programs  n, cmp);  // 對輸入物件按照cmp排序。
    int boundary, sum = 1;
    boundary = programs[0].en;
    for(i = 1; i < n; i ){
      if(boundary <= programs[i].be){
        boundary = programs[i].en;
        sum ;
      }
      else if(boundary > programs[i].en){
        boundary = programs[i].en;
      }
    }  // 貪心,每一次迴圈求出一個區域性最優解,最終迭代出整體最優解。
    printf("%d\n", sum);
  }
  return 0;
}