ffmpeg與RTMP流媒體連線用法(翻譯)

NO IMAGE

最近瀏覽國外網站時候發現,翻譯不準確的敬請諒解。

1、將檔案當做直播送至live
ffmpeg -re -i localFile.mp4 -c copy -f flv rtmp://server/live/streamName

2、將直播媒體儲存至本地檔案
ffmpeg -i rtmp://server/live/streamName -c copy dump.flv

3、將其中一個直播流,視訊改用h264壓縮,音訊不變,送至另外一個直播服務流
ffmpeg -i rtmp://server/live/originalStream -c:a copy -c:v libx264 -vpre slow -f flv rtmp://server/live/h264Stream

4、將其中一個直播流,視訊改用h264壓縮,音訊改用faac壓縮,送至另外一個直播服務流
ffmpeg -i rtmp://server/live/originalStream -c:a libfaac -ar 44100 -ab 48k -c:v libx264 -vpre slow -vpre baseline -f flv rtmp://server/live/h264Stream

5、將其中一個直播流,視訊不變,音訊改用faac壓縮,送至另外一個直播服務流
ffmpeg -i rtmp://server/live/originalStream -acodec libfaac -ar 44100 -ab 48k -vcodec copy -f flv rtmp://server/live/h264_AAC_Stream

6、將一個高清流,複製為幾個不同視訊清晰度的流重新發布,其中音訊不變
ffmpeg -re -i rtmp://server/live/high_FMLE_stream -acodec copy -vcodec x264lib -s 640×360 -b 500k -vpre medium -vpre baseline rtmp://server/live/baseline_500k
-acodec copy -vcodec x264lib -s 480×272 -b 300k -vpre medium -vpre baseline rtmp://server/live/baseline_300k -acodec copy -vcodec x264lib -s 320×200 -b 150k -vpre medium -vpre baseline rtmp://server/live/baseline_150k -acodec libfaac -vn -ab 48k rtmp://server/live/audio_only_AAC_48k

7、功能一樣,只是採用-x264opts選項
ffmpeg -re -i rtmp://server/live/high_FMLE_stream -c:a copy -c:v x264lib -s 640×360 -x264opts bitrate=500:profile=baseline:preset=slow rtmp://server/live/baseline_500k
-c:a copy -c:v x264lib -s 480×272 -x264opts bitrate=300:profile=baseline:preset=slow rtmp://server/live/baseline_300k -c:a copy -c:v x264lib -s 320×200 -x264opts bitrate=150:profile=baseline:preset=slow rtmp://server/live/baseline_150k -c:a libfaac -vn -b:a
48k rtmp://server/live/audio_only_AAC_48k

8、將當前攝像頭及音訊通過DSSHOW採集,視訊h264、音訊faac壓縮後釋出
ffmpeg -r 25 -f dshow -s 640×480 -i video=”video source name”:audio=”audio source name” -vcodec libx264 -b 600k -vpre slow -acodec libfaac -ab 128k
rtmp://server/application/stream_name

9、將一個JPG圖片經過h264壓縮迴圈輸出為mp4視訊
ffmpeg.exe -i INPUT.jpg -an -vcodec libx264 -coder 1 -flags loop -cmp chroma -subq 10 -qcomp 0.6 -qmin 10 -qmax 51 -qdiff 4 -flags2 dct8x8 -trellis
2 -partitions parti8x8 parti4x4 -crf 24 -threads 0 -r 25 -g 25 -y OUTPUT.mp4

10、將普通流視訊改用h264壓縮,音訊不變,送至高清流服務(新版本FMS live=1)
ffmpeg -i rtmp://server/live/originalStream -c:a copy -c:v libx264 -vpre slow -f flv “rtmp://server/live/h264Stream live=1″