ArcGIS圖層欄位名稱及內容的修改

NO IMAGE
最近做一個東西,需要修改圖層屬性某一列的欄位名稱長度和欄位內容的某些特性設定,一開始以為不可以,後來經師兄知道,才發現自己的水平很低呀……

ArcGIS圖層欄位名稱及內容的修改

修改過程如下:
1、開啟圖層的屬性表
2、選中某一列,右鍵後選擇“屬性”,然後進行相關修改
     
     
     
     
     
     
 ArcGIS圖層欄位名稱及內容的修改
     
     
     
     
     
     
 ArcGIS圖層欄位名稱及內容的修改