PAT 乙級 1075 連結串列元素分類(25)

NO IMAGE

給定一個單連結串列,請編寫程式將連結串列元素進行分類排列,使得所有負值元素都排在非負值元素的前面,而[0, K]區間內的元素都排在大於K的元素前面。但每一類內部元素的順序是不能改變的。例如:給定連結串列為 18→7→-4→0→5→-6→10→11→-2,K為10,則輸出應該為 -4→-6→-2→7→0→5→10→18→11。

輸入格式:

每個輸入包含1個測試用例。每個測試用例第1行給出:第1個結點的地址;結點總個數,即正整數N (<= 10^5^);以及正整數K (<=1000)。結點的地址是5位非負整數,NULL地址用-1表示。

接下來有N行,每行格式為:

Address Data Next

其中Address是結點地址;Data是該結點儲存的資料,為[-10^5^, 10^5^]區間內的整數;Next是下一結點的地址。題目保證給出的連結串列不為空。

輸出格式:

對每個測試用例,按連結串列從頭到尾的順序輸出重排後的結果連結串列,其上每個結點佔一行,格式與輸入相同。

輸入樣例:

00100 9 10
23333 10 27777
00000 0 99999
00100 18 12309
68237 -6 23333
33218 -4 00000
48652 -2 -1
99999 5 68237
27777 11 48652
12309 7 33218

輸出樣例:

33218 -4 68237
68237 -6 48652
48652 -2 12309
12309 7 00000
00000 0 99999
99999 5 23333
23333 10 00100
00100 18 27777
27777 11 -1 

思路:根據題目意思,用三個迴圈,第一個迴圈先找出小於0的,第二個迴圈再找出介於0到k的,第三個迴圈找出大於k的。注意輸出格式即可。

程式碼:

#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;
struct node
{
int data;
int next;
};
node arr[100001];
node temp[100001];
int main()
{
int first,n,k;
scanf("%d %d %d",&first,&n,&k);
for(int i = 0; i < n; i  )
{
int addr;
scanf("%d",&addr);
scanf("%d %d",&arr[addr].data,&arr[addr].next);
}
int address = first;
int pre = address;
int cnt = 0;
bool fu = false;
while(address != -1)
{
if(arr[address].data < 0 && cnt == 0)
{
cnt  ;
fu = true;
printf("%05d %d ",address,arr[address].data);
}
else if(arr[address].data < 0 && cnt != 0)
{
fu = true;
printf("%05d\n%05d %d ",address,address,arr[address].data);
}
address = arr[address].next;
}
address = first;
cnt = 0;
bool mid = false;
while(address != -1)
{
if(arr[address].data <= k && arr[address].data >= 0 && cnt != 0)
{
mid = true;
printf("%05d\n%05d %d ",address,address,arr[address].data);
}
if(fu == false)
{
if(arr[address].data <= k && arr[address].data >= 0 && cnt == 0)
{
mid = true;
cnt  ;
printf("%05d %d ",address,arr[address].data);
}
}
else if(fu == true)
{
if(arr[address].data <= k && arr[address].data >= 0 && cnt == 0)
{
mid = true;
cnt  ;
printf("%05d\n%05d %d ",address,address,arr[address].data);
}
}
address = arr[address].next;
}
address = first;
cnt = 0;
while(address != -1)
{
if(fu == false && mid == false)
{
if(arr[address].data > k && cnt == 0)
{
printf("%05d %d ",address,arr[address].data);
cnt  ;
}
else if(arr[address].data > k && cnt != 0)
{
printf("%05d\n%05d %d ",address,address,arr[address].data);
}
}
else if(fu == true || mid == true)
{
if(arr[address].data > k)
{
printf("%05d\n%05d %d ",address,address,arr[address].data);
}
}
address = arr[address].next;
}
printf("-1\n");
return 0;
}