input、put、input() 、put()用法與區別

NO IMAGE

input、put、input() 、put()用法與區別:
put()函式:把數值型或字元型變數轉為字元型變數
input()函式:將字元型變數轉化為數值型變數
input:讀取變數
put:在日誌視窗顯示變數的值

日期轉換:
19SEP2017轉換成2017-09-19 => put(’19SEP2017′,yymmdd10.)