C語言程式設計現代方法課後習題答案

C語言程式設計現代方法第二版,第五章課後程式設計習題全部答案

皆編譯通過,但可能存在些遺漏,僅供參考 其餘章節還沒有學習,持續穩定緩慢更新中.. 5.1 #include <stdio.h> int main (void) { int num = 0; int dig = -1; // 初始化-1便於發現錯誤 printf ("Enter a nu […]