curl新浪微博

新浪微博使用者興趣建模系統架構

/* 版權宣告:可以任意轉載,轉載時請標明文章原始出處和作者資訊 .*/                                                      author: 張俊林 /*作者注:這是2011年左右新浪微博個人興趣模型的技術架構,所以你從中是看不到目前很多流行的N […]