sql電商

電商專案(一)———Sku和Spu以及電商專案商品的設計思路

一,在電商專案裡面為了準確的描述商品的區別,我們抽象出來兩個概念,Spu和Sku這兩個概念。 Spu(標準產品單位 ):一組具有共同屬性的商品集 Sku(庫存量單位):SPU商品集因具體特性不同而細分的每個商品   Spu 需要包括:id:主鍵                            […]